Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag over je kind wordt beperkt. De kinderrechter kan het kind bijvoorbeeld onder toezicht stellen op het moment dat er ernstige (opvoedings)problemen zijn waardoor de ontwikkeling van het minderjarige kind in gevaar komt. Er wordt dan een gezinsvoogd aangesteld die het kind en de betrokken ouders gaat begeleiden en ondersteunen bij de opvoeding. De ouders blijven grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, maar zijn wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. 

Uithuisplaatsing
In sommige situaties volstaat een ondertoezichtstelling niet. De thuissituatie van het kind is dan zo zorgelijk dat het beter is het kind voor kortere of langere tijd elders onder te brengen. Het kind gaat dan tijdelijk naar een pleeggezin of instelling. Ondertussen wordt door de hulpverlenende instanties samen met de ouders gewerkt aan de terugkeer van het kind in het gezin.

Rechtbank 
Omdat een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing ingrijpende maatregelen zijn, worden deze beoordeeld en opgelegd door de rechtbank. Voordat de beslissing genomen wordt, hoort de rechtbank de betrokken partijen: dat zijn de instantie die het verzoek heeft ingediend en natuurlijk ook de ouders. Als ouders het niet eens zijn met het verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing, kunnen zij hun mening aan de rechtbank kenbaar maken. Daarvoor kunnen zij ook een advocaat inschakelen. 

Een maatregel tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing wordt in principe voor maximaal één jaar worden afgegeven. Wel is het mogelijk om de maatregel te verlengen. Ook dan mogen de ouders (eventueel via hun advocaat) hun mening geven over de gewenste verlenging. 

Omdat het gaat om zeer ingrijpende beslissingen is het belangrijk om je goed te laten informeren.

Wij adviseren en procederen over: 

  • verzoeken tot  ondertoezichtstellin en/of uithuisplaatsing
  • verzoeken tot verlenging van een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing